ایستگاه -2.4444929, 12.2976475

مسیرهای حمل و نقل عمومی که در این توقف متوقف می شوند

مسیرهای حمل و نقل عمومی که از نزدیکی این توقف عبور می کنند (در اینجا متوقف نشوید)

سایر توقفها در نزدیکی